ùixeđivàolòngmềdùcócameralùichạybằngcơ

Có hẳn hai người hướng dẫn nhưng tài xế vẫn nhấn ga lùi thẳng vào cột cổng.